O projekcie

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Małopolski System Informacji Medycznej powstał w 2015 r. w ramach projektu pilotażowego, zrealizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku realizacji tego projektu do MSIM zostały przyłączone trzy wojewódzkie szpitale.

Obecnie realizowany projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” został wybrany do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada:

  • utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie;
  • rozbudowę platformy MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in.
  • dostęp pacjentów do danych medycznych
  • wymiana EDM
  • e-rejestracja regionalna
  • połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1;
  • integrację z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania;
  • zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi;
  • przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.

Projekt będzie realizowany w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi.

Uchwałą ZWM nr 304/18 został przyjęty wzór umowy o partnerstwie. Zostały zawarte umowy o partnerstwie z Partnerami – podmiotami leczniczymi.

Lata realizacji: 2016 - 2022

Źródło finansowania: działanie 2.1.5 RPO WM: E-usługi w ochronie zdrowia.

Szacowana całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych (brutto): około 205,5 mln zł

- dofinansowanie UE: ok. 185 mln zł. 

Logotypy

 

 

 

- dofinansowanie z Budżetu Państwa: 9 775 398,00 zł. 

Flaga i Herb RP